Z novim šolskim letom 2014/2015 smo pričeli bivati na novi lokaciji. Preselili smo se v bližino Pohorja, v hiško na Streliški cesti 29. V Enoti 4 trenutno biva osem mladostnikov. Skupino predstavljajo tri dekleta ter pet fantov. Vzgojitelji in gospodinja skrbimo, da so mladostnikom zagotovljeni temeljni pogoji zdravega osebnostnega razvoja. Naši cilji so vseživljenjski napredki otrok in mladostnikov. Spodbujamo temeljne vrednote in vrline življenja – ljubezen, sočutje, spoštovanje, zaupanje, strpnost do drugačnih, pozitiven odnos do dela, izobraževanja, ustvarjanja, življenja … V kolikor so svojci naših mladostnikov podporni, pozitivni ter so pripravljeni sodelovati, nudimo pomoč tudi otrokovi družini.
Vsak dan znova gradimo odnose zaupanja in spoštovanja, vsak dan si prizadevamo za harmonično, usklajeno delovanje skupine. Učimo se ustrezne komunikacije, primernega reševanja konfliktov, higiene prostora, osebne higiene, novih veščin …

Ustvarjamo miren dom, ki kot tak nudi mladostnikom priložnost napredovanja, usvajanja novih znanj in vseživljenjskih uspehov. Učne ure in druge obveznosti v hiši – skrb za osebno urejenost in urejenost prostorov ter okolja – potekajo po že ustaljenem urniku. Posebno pomemben čas dneva so skupni obroki in prosti trenutki, ko najdemo čas za pogovor s posamezniki in celo skupino.

Z učenjem sodelovanja, samostojnosti in odgovornosti na različnih področjih življenja in dela, se mladostniki pripravljajo na prehod v samostojno življenje.

V letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali z učenjem sprostitvenih tehnik, vsako leto znova utrjujemo tudi učenje učenja. Prizadevamo si za sodelovanje in pozitivno socialno klimo, tudi z izvajanjem različnih socialnih iger, ustvarjalnih dejavnosti. Radi imamo pogovorne večere, skupne oglede filmov, branje in pripovedovanje zgodb …

Nenehno smo kreativni in aktivni, raziskovalni in ustvarjalni – »gojimo zeleno«; sodelujemo v mednarodnem projektu »Tek podnebne solidarnosti«; sodelujemo v humanitarnih akcijah – zbiramo zamaške; pogosto obiščemo Zavetišče za živali, … vse to z namenom in željo, da bi bili tudi sami – aktivni ustvarjalci lepšega in boljšega sveta …

Posebno pozornost namenjamo zdravemu načinu prehranjevanja in športnemu udejstvovanju. Načrtujemo praznovanja rojstnih dni in drugih praznikov, kar je tudi dobra priložnost za druženje s prostovoljci in drugimi prijatelji ter sodelavci, ki nas radi obiščejo.

 

Kje se nahajamo