Stanovanjske skupine Strokovnega centra Mladinski dom Maribor so organizirane po družinskem modelu. V posamezni stanovanjski skupini za otroke in mladostnike skrbijo štirje vzgojitelji, ki v vzgojnem stilu prevzemajo tako očetovsko kot materinsko vlogo. Negujejo neposredne, prijateljske odnose z otroki in mladostniki, so v vlogi nadomestnih staršev, poudarjajo sodelovanje, kot tudi individualno in skupinsko odgovornost.

V vzgojnih skupinah je organizacija podobna, za otroke skrbijo štirje vzgojitelji ob podpori svetovalne službe in ostalega podpornega kadra.

Strokovni center Mladinski dom Maribor sprejema otroke in mladostnike obeh spolov in različnih starosti, kar je tudi značilno za družine. Namen skupnega bivanja je naučiti se živeti z drugimi ter učenje uspešnega reševanja nastalih problemov in konfliktov v skupini. Otrokom in mladostnikom je zagotovljena varnost in zaščita, razumevanje in sprejemanje ne glede na njihove zaželene ali nezaželene vedenjske ali osebnostne značilnosti, hkrati pa so dolžni spoštovati veljavna pravila, ki jih sprejemajo z medsebojnim dogovarjanjem.

Otroci in mladostniki skupaj z vzgojitelji skrbijo za urejenost bivalnih in skupnih prostorov, prav tako pa so otroci in mladostniki odgovorni za osebno urejenost in osebno higieno. Skupaj z vzgojitelji nabavljajo hrano, sami ali s pomočjo vzgojiteljev pripravljajo obroke hrane, kosilo pa med tednom pripeljejo.

Otroci se vključujejo v interesne aktivnosti zunaj Mladinskega doma, vzgojitelji pa skušajo popestriti vsakdan in vikende z raznimi izleti, ogledi kinopredstav, projekti, udeležitvami na kulturnih prireditvah, …

Cilj našega vzgojnega programa je ponovna uspešna vključitev otroka ali mladostnika s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v običajno življenjsko sredino.

Pri vzgojnem delu upoštevamo načela:

 • načelo timskega dela;
 • individualizacije;
 • pozitivne vzgojne usmerjenosti;
 • aktivne vloge in soodgovornosti otroka ali mladostnika v procesu lastnega razvoja;
 • kompenzacije razvojnih zaostankov in vrzeli;
 • kontinuiranosti vzgojno-izobraževalnega procesa;
 • sodelovanja z družino ter
 • načelo integracije, inkluzije in normalizacije.

PRAVICE IN DOLŽNOSTI OTROK IN MLADOSTNIKOV:

Otroci in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami imajo v času bivanja v stanovanjski skupini naslednje temeljne dolžnosti in pravice:

 • da so upoštevani, spoštovani;
 • da se lahko pogovarjajo, izražajo svoja mnenja, tudi verska čustva, prepričanja, brez strahu;
 • da se počutijo enakopravni;
 • da jim je zagotovljeno bivalno udobje, zasebnost, varnost osebne lastnine;
 • da lahko po svojih sposobnostih in zmožnostih sodelujejo pri načrtovanju življenja in dela v vzgojni ustanovi,  individualno in skupinsko;
 • da jih osebje, fizično, psihično, zaščiti, če so ogroženi;
 • da se lahko izobražujejo, učijo;
 • da so deležni učinkovite učne pomoči vzgojiteljev, učiteljev, vrstnikov, prostovoljcev;
 • da imajo pravico do počitka;
 • da imajo kvalitetno ter zdravo prehrano;
 • da imajo možnosti, da lahko koristno izkoristijo svoj prosti čas;
 • da imajo zagotovljeno ustrezno zdravstveno varstvo; da so upoštevani, spoštovani;
 • da se lahko pogovarjajo, izražajo svoja mnenja, tudi verska čustva, prepričanja, brez strahu;
 • da se počutijo enakopravni;
 • da jim je zagotovljeno bivalno udobje, zasebnost, varnost osebne lastnine;
 • da lahko po svojih sposobnostih in zmožnostih sodelujejo pri načrtovanju življenja in dela v vzgojni ustanovi,  individualno in skupinsko;
 • da jih osebje, fizično, psihično, zaščiti, če so ogroženi;
 • da se lahko izobražujejo, učijo;
 • da so deležni učinkovite učne pomoči vzgojiteljev, učiteljev, vrstnikov, prostovoljcev;
 • da imajo pravico do počitka;
 • da imajo kvalitetno ter zdravo prehrano;
 • da imajo možnosti, da lahko koristno izkoristijo svoj prosti čas;
 • da imajo zagotovljeno ustrezno zdravstveno varstvo;
 • da imajo strokovno usposobljene vzgojitelje.

Temeljne dolžnosti otrok in mladostnikov so:

 • redno obiskovanje pouka;
 • upoštevanje in ravnanje po veljavnem hišnem in dnevnem redu;
 • upoštevanje nasvetov, navodila, in drugih za njihov osebnostni razvoj koristnih nasvetov;
 • skrbijo za svoje zdravje;
 • ne ogrožajo ostalih otrok in mladostnikov v skupini itd.
 • da imajo strokovno usposobljene vzgojitelje;
 • redno obiskovanje pouka;
 • upoštevanje in ravnanje po veljavnem hišnem in dnevnem redu;
 • upoštevanje nasvetov, navodila, in drugih za njihov osebnostni razvoj koristnih nasvetov;
 • skrbijo za svoje zdravje;
 • ne ogrožajo ostalih otrok in mladostnikov v skupini itd.

 

Vsebina novega vzgojnega programa je na povezavi – Vzgojni program VIZ s priporočili (ZRSŠ-2022) .